Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

[ALEXCTF]-RE5: packed movement


 Check and found unpackedtoo longgggggg, I'm feeling dizzy so I guess it not encryption

A L E X C T F {
41 4c 45 58 43 54 46 7b
haha I found it

So, convert it to char and see flag :D
Flag is: ALEXCTF{M0Vfusc4t0r_w0rk5_l1ke_m4g1c}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét